Soglasje za priključitev na javno infrastrukturo

Soglasje za priključitev izdaja Komunala Radgona v skladu z Odlokom o oskrbi s pitno vodo v občini Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 6/2016, 5/2017) in Tehničnim pravilnikom o javnem vodovodu sistema C. Izdaja se za novogradnje in obstoječe objekte (priključitev na vodovodno in/ali kanalizacijsko omrežje, sprememba ali ukinitev obstoječega priključka, itd.).

Po pridobitvi gradbenega dovoljenja in pred priključitvijo na javni vodovod in/ali kanalizacijo, mora stranka v skladu z Odlokom o oskrbi s pitno vodo v občini Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 6/2016, 5/2017) in Tehničnim pravilnikom o javnem vodovodu sistema C pridobiti soglasje k priključitvi. Vlogo ta priključitev na vodovod in izdajo soglasja lahko vložite osebno ali po pošti v sprejemni pisarni podjetja Komunala Radgona d.o.o.

Vlogi za izdajo soglasja za priključitev je potrebno priložiti

  • pooblastilo (če vlagatelj ni investitor)
  • potrdilo o lastništvu in soglasje solastnikov objekta, če je objekt v skupni lasti (izpis iz zemljiške knjige)
  • potrdilo o namenski rabi zemljišča
  • gradbeno dovoljenje ali drug dokument, ki izkazuje legalnost gradnje
  • PZI načrt vodovodnega in/ali kanalizacijskega priključka
  • dokazilo o plačilu komunalnega prispevka
  • soglasje lastnikov zemljišč, po katerih bo potekal priključek
  • kopija odločbe o rušitvi objekta ali odločbo o spremembi namembnosti objekta (v primeru ukinitve)
  • kopija katastrskega načrta z vrisano lokacijo objekta (za objekte, zgrajene pred letom 1967).