Zelenice in 

javne površine

Komunala Radgona opravlja obvezno gospodarsko javno službo urejanja in čiščenja javnih površin na podlagi “Pogodbe za izvajanje gospodarske javne službe javna snaga, čiščenje javnih površin za pešce in zelenih površin v mestu Gornja Radgona”, sklenjene z občino Gornja Radgona

Jesensko spravilo listja

Urejanje poti in brvi

Košnja zelenic

Zeleni obrez

Vzdrževanje klopi in igral

Urejanje parkov

Za področje Gornje Radgone je izdelan »Kataster javnih površin v mestu Gornja Radgona«, ki vsebuje seznam in količine pločnikov, parkirišč, poti, stopnic, zelenih površin, dreves, grmičevja, nizkega grmičevja, korit za rože, košev za smeti, klopi, cvetličnih gred, bankin.

Javne površine se urejajo na podlagi letnega plana-načrta urejanja javnih površin, ki ga izdela izvajalec, ter potrdi naročnik, Občina Gornja Radgona na podlagi zgoraj navedenega katastra, ki predstavlja podlago za izvajanje del.

Pod javne površine spadajo: ulice, pločniki, parki, avtobusne postaje, parkirišča, tržnice, površine ob spomeniških in zgodovinskih objektih, vodohrani in črpališča ter druge občinske površine.

Urejanje in čiščenje javnih površin obsega:

 • jesensko čiščenje listja,
 • obveščanje prek reklamnih panojev,
 • ročna in strojna košnja zelenic,
 • pometanje javnih površin,
 • saniranje divjih odlagališč
 • izdelovanje in postavitev ptičjih krmilnic in košev za smeti,
 • obrezovanje dreves,
 • vzdrževanje poti ob reki Muri,
 • čiščenje nasipa ob reki Muri,
 • vzdrževanje in urejanje TŠC,
 • urejanje javnih parkov v Občini Gornja Radgona,
 • saniranje in nova postavitev lesenih klopi,
 • lažja gradbena dela,
 • redno vzdrževanje pločnikov in drugih površin,
 • obešanje in snemanje zastav,
 • čiščenje odtokov v naseljih,
 • saniranje in čiščenje požiralnikov,
 • urejanje vseh objektov turističnega značaja (park pri Domu ostarelih, pri Trstenjakovem domu, spominski park,…)
 • drugi javni objekti in površine.