Soglasje za priključitev na javni vodovod

Izvedbo ali spremembo priključka na javni vodovod in/ali kanalizacijo stranka lahko naroči na sedežu Komunale Radgona. Za nov priključek ali spremembo obstoječega priključka je najprej potrebno pridobiti soglasje izvajalca javne službe (v Občini Gornja Radgona Komunala Radgona d.o.o.), ki se izda na podlagi vloge za izdajo soglasja za priključitev na javni vodovod in v skladu z Odlokom o oskrbi s pitno vodo v Občini Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 6/2016, 5/2017) ter Tehničnim pravilnikom o javnem vodovodu sistema C.

Postopek priključitve na javni vodovod

  • Izdaja soglasja s strani Komunale Radgona
  • Oddaja vloge za priključitev na javni vodovod na sedežu Komunale Radgona s potrdilom o plačanem komunalnem prispevku
  • Pregled terena za postavitev vodomernega jaška in vodomera
  • Izdelava ponudbe za izvedbo storitev (material, montažna dela vključno s prevozom, ogled na terenu in davek na dodano vrednost, zemeljska dela) in plačilo avansa po ponudbi
  • Izvedba montažnih del za vodovodni priključek. Zemeljska in gradbena dela (izkop) se izvedejo v dogovoru s stranko
  • Vnos v katastrsko bazo in evidentiranje v informacijskem sistemu
 
Priloga

Vloga za priključitev na javni vodovod