Soglasje za priključitev na javno kanalizacijo

Izvedbo ali spremembo priključka na javni vodovod in/ali kanalizacijo stranka lahko naroči na sedežu Komunale Radgona. Za nov priključek ali spremembo obstoječega priključka je najprej potrebno pridobiti soglasje izvajalca javne službe, Komunale Radgona, ki se izda na podlagi vloge za izdajo soglasja za priključitev na javni vodovod in v skladu z Odlokom o oskrbi s pitno vodo v Občini Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 6/2016, 5/2017) ter Tehničnim pravilnikom o javnem vodovodu sistema C. 

Postopek priključitve na kanalizacijo

  • Izdaja soglasja s strani Komunale Radgona
  • Oddaja vloge za priključitev na javno kanalizacijo na sedežu Komunale Radgona s potrdilom o plačanem komunalnem prispevku
  • Pregled terena in izdelava ponudbe za izvedbo storitev (material, montažna dela vključno z prevozom, ogled na terenu in davek na dodano vrednost, zemeljska dela) in plačilo avansa po ponudbi
  • Izvedba montažnih del. Zemeljska in gradbena dela (izkop) se izvedejo v dogovoru s stranko
  • Vnos v katastrsko bazo in evidentiranje v informacijskem sistemu
 
Priloga

Vloga za priključitev na javno kanalizacijo