Javno podjetje Komunala Radgona d.o.o.

Skozi leta so se komunalne dejavnosti v Občini Gornja Radgona izvajale v različnih organizacijskih oblikah. Današnjo organizacijsko obliko pa je podjetje dobilo leta 2005, ko se je na osnovi Zakona o gospodarskih družbah in Zakona o gospodarskih javnih službah, preoblikovalo v javno podjetje, s statusom družbe z omejeno odgovornostjo (d.o.o.).

Občinski svet Občine Gornja Radgona je na svoji 18. redni seji, dne 24. 2. 2005 sprejel Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Komunala Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih št. 10 z dne 1. 3. 2005 in št. 12 z dne 1. 7. 2005). Edini ustanovitelj in lastnik podjetja je Občina Gornja Radgona. Ustanoviteljske pravice izvršuje Občinski svet občine Gornja Radgona.

Pogled v zgodovino in vizijo Komunalnega podjetja
v Občini Gornja Radgona

 

Spoštovani občani in deležniki,

Vabimo vas, da se skupaj z nami ozrete v preteklost ter se seznanite z zgodovino in vizijo našega komunalnega podjetja v Občini Gornja Radgona. Skozi leta smo prehodili dolgo pot, ki nas je pripeljala do trenutne organizacijske oblike, v kateri z vso predanostjo in strokovnostjo delujemo v korist naših občanov, lastnika ter širše skupnosti.

Iz skromnih začetkov do sodobnega podjetja

Zgodovina komunalnih dejavnosti v naši občini sega v daljno preteklost. Različne organizacijske oblike so se izmenjale, a ključna preobrazba se je zgodila leta 2005. Takrat je na podlagi Zakona o gospodarskih družbah in Zakona o gospodarskih javnih službah naše podjetje prešlo v javno podjetje, pridobilo status družbe z omejeno odgovornostjo (d.o.o.).

Odlok, ki je zaznamoval novo obdobje

Pomemben mejnik v našem razvoju je bil sprejetje Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Komunala Radgona na 18. redni seji Občinskega sveta Občine Gornja Radgona dne 24. 2. 2005. Ta korak je občini omogočil, da postane edini ustanovitelj in lastnik našega podjetja. Ustanoviteljske pravice izvršuje Občinski svet občine Gornja Radgona.

Od vodstva do vizije

Pod vodstvom direktorja dr. Boštjana Vaupotiča, ki je prevzel položaj maja 2020, smo si zastavili ambiciozno vizijo. Želimo postati sodobno komunalno podjetje, ki zagotavlja kakovostne storitve gospodarskih javnih služb za potrebe naših občanov, lastnika ter vseh drugih deležnikov. Pri tem ne pozabljamo na pomembnost ekoloških standardov in dostopnih cen za naše uporabnike.

Naša poslanstva in vrednote

Osnovno poslanstvo našega podjetja je zagotavljanje kvalitetne in neprekinjene dobave komunalnih dobrin in storitev ter odgovorno upravljanje javne infrastrukture. Delujemo v skladu z zakonodajo, z namenom zadovoljstva občanov, lastnika, zaposlenih in javnosti. Naša poslovna praksa je usmerjena v trajnost in družbeno odgovornost, pri čemer posebno pozornost namenjamo varovanju okolja ter ozaveščanju o pomenu okoljske odgovornosti.

Vrednote, ki nas usmerjajo

V našem podjetju gojimo vrednote, ki se odražajo skozi motivirane in zadovoljne zaposlene. S tem dosežemo visoke cilje ter prepoznavamo priložnosti za razvoj podjetja. Naše skupne ambicije dosežemo ob sočasnem osebnem zadovoljstvu ob dosežkih. Vse naše prizadevanje temeljijo na poštenosti, spoštovanju in strokovnosti ter ustvarjajo prijazno delovno okolje.

Zahvaljujemo se vam, dragi občani in deležniki, za vašo podporo in zaupanje. Skupaj gradimo boljšo prihodnost za našo občino ter vse njene prebivalce.

Organi upravljanja podjetja

 

Direktor

Direktor vodi in zastopa družbo neomejeno, samostojno in na lastno odgovornost. Imenuje in razreši ga nadzorni svet.

dr. Boštjan Vaupotič

Nadzorni svet

Nadzorni svet javnega podjetja igra ključno vlogo v vodenju in nadzoru podjetja. Njegove glavne naloge vključujejo izdajanje smernic in navodil za direktorja ter nadzor nad celotnim poslovanjem. Sestavljen je iz treh članov: dva zastopata interese družbenika, eden pa je predstavnik delavcev podjetja. Izmed predstavnikov se izvolita predsednik nadzornega sveta in njegov namestnik. Skupaj prispevajo k uravnoteženemu vodenju in zastopanju različnih interesov podjetja.

Predsednik nazornega sveta

Dušan Zagorc

Namestnik predsednika nadzornega sveta

Aleš Domanjko

Članica nadzornega sveta

Tadeja Zupančič

 

Revizijska komisija

Revizijska komisija je ključni organ korporativnega upravljanja, odgovoren za nadzor poslovanja in računovodskega poročanja družb. Njen obseg dela vključuje vzpostavljanje notranjih kontrol, obvladovanje tveganj, zagotavljanje učinkovitosti poslovanja ter preverjanje poštenosti poročanja. Novela ZGD-1K je prinesla pomembno spremembo za družbe z omejeno odgovornostjo, ki so postale subjekti javnega interesa. To pomeni obvezno imenovanje revizijske komisije in nadzornega sveta, kar še dodatno krepi preglednost in odgovornost poslovanja teh družb, vključno s podjetji, ki izvajajo gospodarsko javno službo in so opredeljena kot subjekti javnega interesa po Zakonu o revidiranju. S tem revizijska komisija prispeva k transparentnosti, skladnosti in zaupanju v delovanje družb.

Predsednik revizijske komisije

Aleš Domanjko

Namestnik predsednika revizijske komisije

Dušan Zagorc

Članica revizijske komisije

Nataša Golob Bračko

Dejavnost podjetja

  • oskrba s pitno vodo
  • odvajanje in čiščenje komunalne in odpadne padavinske vode
  • odvozi blata iz greznic ter malih čistilnih naprav na CČN Gornja Radgona
  • zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov (izvaja koncesionar Občine Gornja Radgona)
  • odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanje komunalnih odpadkov
  • urejanje in čiščenje javnih površin
  • redno vzdrževanje javnih cest (lokalne ceste in javne poti)
  • druge občinske gospodarske javne službe, ki jih določa zakon ali odlok ustanovitelja
  • druge dejavnosti, ki jih podjetje opravlja za trg

Podatki o podjetju

 
Vrsta organizacije
Družba z omejeno odgovornostjo (d.o.o.)
 
Zakoniti zastopnik
dr. Boštjan Vaupotič
 
Matična številka
2117975000
 
Davčna številka
SI69673195
 
Transakcijski računi
02341-0255109267 (NLB d.d., enota Gornja Radgona)
1010-00054991 332 (Banka Intesa Sanpaolo d.d.)
1910-00010260 423 (Deželna banka Slovenije d.d.)
 
Datum vpisa pri registrskem organu (Okrožno sodišče v Murski Soboti)
21. junij 2005
 
Številka vložka
1/02952/00
 
Poreklo kapitala
Domači kapital
 
Država kapitala
Slovenski kapital (lokalna skupnost – Občina Gornja Radgona)
 
Vrsta lastnine
100% lastnina Občine Gornja Radgona
 
Ustanovitelj
Občina Gornja Radgona
 
Vrsta lastnine
100% lastnina Občine Gornja Radgona
 
Ustanovitelj
Občina Gornja Radgona
 
Ustanovni kapital
250.258,56 EUR
 
Glavna dejavnost (SKD)
36.000 (zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode)

Uprava podjetja

Partizanska cesta 13, Gornja Radgona

GPS koordinate
Zemljepisna širina (Latitude): 46° 40′ 38.957
Zemljepisna dolžina (Longitude): 15° 59′ 25.342
Prikaži navodila za pot (Google Maps)

 

Baza

Trate, Gornja Radgona

GPS koordinate
Zemljepisna širina (Latitude): 46° 40′ 45.44
Zemljepisna dolžina (Longitude): 15° 59′ 50.147
Prikaži navodila za pot (Google Maps) 

 

Zbirni center za odpadke

Ljutomerska cesta, industrijska cona Gornja Radgona

GPS koordinate
Zemljepisna širina (Latitude): 46° 39′ 49.135
Zemljepisna dolžina (Longitude): 16° 0′ 23.113
Prikaži navodila za pot (Google Maps)

 

Komunalna čistilna naprava

Mele 3a

GPS koordinate
Zemljepisna širina (Latitude): 46° 40′ 1.553
Zemljepisna dolžina (Longitude): 16° 0′ 21.336
Prikaži navodila za pot (Google Maps)