Soglasje za gradnjo enostavnega (nezahtevnega) objekta

Vlogi za izdajo soglasja za gradnjo enostavnega/nezahtevnega objekta je treba priložiti dokumentacijo za pridobitev dovoljenja za enostavne/nezahtevne objekte skladno z Gradbenim zakonom (Uradni list RS, št. 61/17, 72/17 – popr. in 65/20).

Dokumenti za pridobitev soglasja

kjer je priključek že obstoječ (nadomestna gradnja), prizidava, nadzidava, rekonstrukcija ali se obstoječa stanovanjska hiša spremeni v poslovni objekt

  • Vloga za izdajo soglasja, katero stranka izpolni na obrazcu ob vložitvi
  • Tehnična dokumentacija, ki jo izdela projektant
  • Dokazilo o lastništvu objekta predvidenega za rušitev
  • V primeru, da plačnik komunalnih storitev ni investitor objekta, ki je predviden za rušitev je potrebno narediti spremembo plačnika komunalnih storitev z dokazilom o lastništvu
  • V primeru, da investitor ni lastnik obstoječega vodovodnega ali kanalizacijskega priključka (v primeru dozidave, nadgradnje, rekonstrukcije stanovanjske stavbe) si mora od lastnika priključka pridobiti pisno soglasje, katero mora biti del dokumentacije za izdajo soglasja, da se lahko predviden prizidek, nadzidek ali rekonstrukcija objekta priključi za obstoječim vodomerom.

Prav tako Komunala Radgona izda projektne pogoje k idejni zasnovi, predvsem za poslovne objekte, poslovno – stanovanjske objekte ter novogradnje objektov, ki tangirajo traso vodovodnega oziroma kanalizacijskega omrežja in nato soglasje k projektni rešitvam na osnovi projektne dokumentacije DGD (dokumentacija za gradbeno dovoljenje).