Izdaja mnenj

Komunala Radgona izdaja na podlagi 31. člena Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 61/17, 72/17 – popr. in 65/20). Če ugotovimo, da dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja ni izdelana v skladu s predpisi iz njegove pristojnosti ali s pogoji, določenimi v predodločbi, se izda mnenje, v kateri je navedeno, da se z nameravano gradnjo ne strinjamo.

K vlogi za izdajo mnenja (najdete jo kot priloga Pravilniku o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov (Uradni list RS, št. 36/18 in 51/18 – popr.) je potrebno priložiti dokazila in ustrezno dokumentacijo, ki je predpisana po določbah Gradbenega zakona.

 

Priloga

Vloga za izdajo mnenja