Hišni priključek

Vodovodni (hišni) priključek je del vodovoda, ki se nahaja med sekundarnim vodovodom in napravo za merjenje pitne vode pri porabniku pitne vode (obračunski vodomer). Sestavni deli vodovodnega priključka so: priključni sklop na javni vodovod (cevovod), odjemno mesto (vodomerni jašek) in obračunski vodomer. Vodovodni priključek ni oprema javne infrastrukture. Uporabnik ne sme samovoljno izvajati nikakršnih posegov v priključek do spojnega elementa za vodomernim mestom, saj je dejanje v nasprotju z zakonodajo.

Hišno vodovodno omrežje, vključno z mesti uporabe (pipe) je treba redno in pravilno vzdrževati. Kot minimalno in redno vzdrževanje naj upravljavec sistema za oskrbo s pitno vodo uporabnikom zagotovi naslednja priporočila:

Izgradnja vodovodnega (hišnega) priključka

Izgradnjo priključka financira uporabnik, ki je tudi lastnik, vzdržuje pa ga upravljalec vodovoda. Uporabnik si mora pridobiti soglasje upravljalca po naslednjem postopku:

1. Naročilo izdelave priključka

 Za nov vodovodni (hišni priključek) je potrebno pridobiti soglasje Komunale Radgona.

2. Naročilo izvedbe priključka

Vodovodni priključek izvede Komunala Radgona

Priloga:

Vloga za priključitev na javni vodovod