Zimska služba

Zimska služba obsega sklop dejavnosti in opravil, potrebnih za omogočanje prevoznosti cest in varnosti cestnega prometa v zimskih razmerah. Te nastopijo takrat, ko je zaradi zimskih pojavov (sneg: žled idr.) lahko normalno odvijanje prometa ogroženo.

Za nemoteno izvajanje zimske službe, brez večjih zastojev prometa, je potrebno pripraviti sledeče:

 • Pripraviti izvedbeni program zimske službe kot osnovni dokument o organiziranosti zimske službe. V planu so zajeti vsi podatki in vsa potrebna navodila delavcem, vključenih v izvajanje zimske službe.
 • Zagotoviti zadostno količino posipnih in materialov.
 • Usposobiti vso potrebno mehanizacijo, opremo in specialne zimske stroje za opravljanje del v zimski službi.
 • Pripraviti in opremiti ceste z ustrezno zimsko signalizacijo in opremo.
 • Organizirati pravočasno obveščanje uporabnikov cest preko sredstev javnega obveščanja.
 • Vse te ukrepe v zvezi z zimsko službo je potrebno opravili pravočasno, v skladu s pravilnikom o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja cest.

 

Trajanje zimske službe

Predhodne aktivnosti

trajajo od 1. oktobra do 15. novembra. To so pripravljalna dela, ki obsegajo:

 • Izdelavo izvedbenega plana zimske službe
 • Postavitev zimske signalizacije
 • Postavitev zimskega kolja
 • Pripravo deponij za posipni material
 • Pripravo zimske mehanizacije
Aktivnosti med zimsko službo

Zimska služba poteka od 15. novembra do 15. marca. To je določeno obdobje za izvajanje zimske službe. V tem času se zimska služba izvaja po določenem prednostnem redu z usposobljenimi posadkami in mehanizacijo, ustrezno opremljeno za izvajanje zimske službe.

Kasnejše aktivnosti

se izvajajo izvajale po končani zimski službi in sicer od 15. marca do 15. aprila.

 • Odstranjevanje zimske signalizacije
 • Odstranjevanje zimskega kolja
 • Pospravljanje in čiščenje deponij
 • Čiščenje, remonti in konzerviranje zimske mehanizacije

 

Materiali ki se uporabljajo pri posipu

Sol za posipanje cest

je lahko morska alí kamena, Dovoljena granulacija soli je 0-4 mm ali 0-2 mm. Soli mora biti dodan primeren dodatek proti strjevanju. Izpolnjevati mora vse zahteve o varstvu okolja.

Agregat za posipanje

je drobljen material granulacije 2-4 mm (za poledico) ali 4-8 mm (za sneg) iz kamnoloma v Poljčanah, Agregat se hrani na odprtih ali pokritih deponijah. To je kakovosten in atestiran material za posipanje cest.

 

Prednostni razredi

Prednostni razred III.
Vrsta ceste: Ostale regionalne ceste, pomembnejše lokalne ceste, zbirne mestne in krajevne ceste.
Med 5,00 in 20,00 uro.
Zagotoviti prevoznost. Možni zastoji do 2 uri. Predvsem med:20,00. in 5,00 uro.
Zagotoviti prevoznost. Pri več pasovnicah prevoznost vsaj enega voznega pasu, možni zastoji predvsem med 22,00 in 5,00 uro.

Prednostni razred IV.
Vrsta ceste: Ostale lokalne ceste, mestne in krajevne ceste.
Med 7,00 in 20,00 uro. Upoštevati krajevne potrebe.
Zagotoviti prevoznost. Možni krajši zastoji.
Zagotoviti prevoznost. Možni zastoji do enega dne.

Prednostni razred V.
Vrsta ceste: Javne poti, parkirišča, kolesarske povezave.
Upoštevati krajevne potrebe.
Zagotoviti prevoznost. Možni zastoj do enega dne.
Zagotoviti prevoznost. Možni večdnevni zastoj.

 

Priloge
Občinski odlok o zimski službi (2018)