Za kmetijska gospodarstva

Obvestilo kmetijskim gospodarstvom z gnojnimi jamami o možnosti oprostitve plačevanja obveznih 3-letnih odvozov greznic za obdobje 2023 – 2025.

V skladu z Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Ur. l. RS št. 98/2015) je izvajalec gospodarske javne službe (Komunala Radgona d.o.o.) dolžna najmanj enkrat na tri leta obvezno prazniti obstoječe greznice ter male komunalne čistilne naprave (mKČN) in blato odvažati na čiščenje na čistilno napravo Gornja Radgona.

Želimo vas obvestiti da so lahko kmetijska gospodarstva, ki blato iz greznice, zmešano skupaj s komunalno odpadno vodo, z gnojevko oziroma gnojnico in skladiščeno najmanj šest mesecev, uporabljajo za gnojilo v kmetijstvu, oproščena plačila obveznega odvoza blata (8. člen Uredbe o uporabi blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu (Ur. l. RS št. 62/2008))

Vloga za oprostitev plačila storitev blata iz greznic mora vsebovati popolne podatke ter vse predpisane priloge.

Na podlagi popolne vloge bomo vlagateljem izdali Obvestilo o oprostitvi za obdobje treh let.

Kmetijska gospodarstva, ki blato iz greznic skladiščijo na predpisan način so lahko oproščena tudi plačevanja okoljske dajatve. V tem primeru mora lastnik tega objekta plačniku okoljske dajatve predložiti pisno izjavo v skladu s predpisom, ki ureja odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode.

Za dodatna pojasnila smo vam na voljo v času uradnih ur na sedežu podjetja, po telefonu na 080 17 27 in preko elektronske pošte info@komunala-radgona.si.

Vse vloge so na voljo na sedežu podjetja: Komunala Radgona d.o.o., Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona in na spletni strani podjetja: www.komunala-radgona.si.

 
Priloge

Vloga za oprostitev plačila storitve odvoza blata iz greznic in malih komunalnih čistilnih naprav (PDF)

Vloga za oprostitev plačila okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda za vode nastale pri opravljanju kmetijske dejavnosti (PDF)