Nadzorni svet javnega podjetja Komunala Radgona d.o.o. na podlagi 20. člena Statuta javnega podjetja Komunala Radgona d.o.o. objavlja javni razpis za delovno mesto

DIREKTORJA javnega podjetja Komunala Radgona d.o.o.

Kandidat mora poleg splošnih zakonskih pogojev izpolnjevati še naslednje pogoje:

 • da ima visoko strokovno izobrazbo (ekonomske, tehnične ali pravne smeri) in najmanj pet let delovnih izkušenj na vodilnih delih ali
 • višjo strokovno izobrazbo (ekonomske, tehnične ali pravne smeri) in najmanj deset let delovnih izkušenj na vodilnih delih,
 • da ni bil pravnomočno obsojen na pogojno kazen zapora daljšo od treh mesecev, ki še ni bila izbrisana,
 • da aktivno obvlada slovenski jezik,
 • da predloži program poslovanja podjetja in
 • da najmanj pasivno obvlada nemški jezik.

Kandidat mora poleg dokazil o izpolnjevanju zgoraj navedenih splošnih zakonskih in posebnih pogojev k prijavi priložiti še:

 1. fotokopijo osebnega dokumenta;
 2. dokazilo o državljanstvu RS;
 3. dokazila iz katerih je razvidna delovna doba in vodilni položaj;
 4. življenjepis (EUROPASS), iz katerega so razvidne izkušnje s področja podjetništva, poznavanja problematike komunalnih dejavnosti, strokovna uveljavljenost na področju komunalne dejavnosti in menedžerske sposobnosti, ki naj bodo podprte z dokazili;
 5. program poslovanja podjetja oz. vizijo razvoja javnega podjetja za 4-letno mandatno obdobje;
 6. izjavo v skladu z drugim odstavkom 255. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), da:
  – ni član drugega organa vodenja ali nadzora te družbe;
  – ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja zoper gospodarstvo, zoper delovno razmerje in socialno varnost, zoper pravni promet, zoper premoženje, zoper okolje, prostor in naravne dobrine oz. da je v primeru obsodbe minilo pet let od pravnomočnosti sodbe in dve leti od prestane kazni zapora;
  – mu ni bil izrečen varnostni ukrep prepovedi opravljanja poklica, dokler traja prepoved;
  – ni bil kot član organa vodenja ali nadzora družbe, nad katerim je bil začet stečajni postopek pravnomočno obsojen na plačilo odškodnine upnikom v skladu z določbami zakona, ki ureja finančno poslovanje podjetij, o odškodninski odgovornosti, in sicer še dve leti po pravnomočnosti sodbe;
 7. izjavo, da za namen tega postopka, organu, ki objavlja javni razpis, dovoljuje pridobitev podatkov iz druge, tretje in četrte alineje 4. točke iz uradnih evidenc.
  Izpolnjevanje pogojev kandidatov in izbira se bo v skladu s Pravili o postopku in merilih za izbiro direktorja, objavljenimi na spletni strani javnega podjetja, presojala na podlagi predloženih dokazil in razgovora s kandidati. Na razgovor bodo vabljeni tisti kandidati, ki bodo s predloženimi dokazili izkazali, da izpolnjujejo pogoje tega razpisa.

Nepopolne in nepravočasne prijave ne bodo uvrščene v izbirni postopek.

Kandidati naj pošljejo pisne prijave z vsemi dokazili o izpolnjevanju pogojev in zahtevane priloge priporočeno v zaprti ovojnici na naslov: Javno podjetje Komunala Radgona d.o.o., Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona, s pripisom »Ne odpiraj – javni razpis za direktorja«.

Rok za prijavo je 04.03.2024. Prijava na javni razpis je vložena pravočasno, če je izročena neposredno v tajništvu podjetja pred iztekom roka, najpozneje do konca delovnega časa dne 04.03.2024. Če se pošlje prijava po pošti priporočeno, se šteje dan oddaje na pošto za dan izročitve podjetju.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni predvidoma v osmih dneh po končanem izbirnem postopku. Z izbranim kandidatom bo delovno razmerje sklenjeno za določen čas trajanja mandatnega obdobja 4 let, s polnim delovnim časom.

V besedilu javnega razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

Nadzorni svet javnega podjetje Komunala Radgona d.o.o.