Vključitev v sistem ravnanja z odpadki

 

Obveznosti povzročiteljev odpadkov

Odpadke povzročamo vsi, zato moramo biti v sistem ravnanja z odpadki vključeni vsi, ki na območju posamezne občine stalno, začasno ali občasno bivamo v svojih ali najetih nepremičninah, smo lastniki počitniške hiše ali opravljamo poslovno dejavnost. Sistem ravnanja z odpadki je opredeljen z občinskimi odloki o ravnanju z odpadki. Stroške ravnanja z odpadki ste dolžni plačevati vsi povzročitelji odpadkov, za katere je organizirano ravnanje s komunalnimi odpadki.

Vključitev v sistem ravnanja z odpadki pomeni zbiranje in oddajanje odpadkov po tako imenovanem sistemu od vrat do vrat, oddajanje odpadkov na ekoloških otokih, zbirnih centrih in v času akcije zbiranja nevarnih odpadkov iz gospodinjstev ter oddajanje kosovnih odpadkov.

 

Prijava v sistem ravnanja z odpadki

Obveznost plačila storitev ravnanja s komunalnimi odpadki nastane z dnem, ko pričnete uporabljati stanovanje, počitniški objekt ali poslovne prostore ali ko se prične gradnja novega oz. adaptacija obstoječega objekta.

 

Če stanujete v individualni hiši

Z obvestilom, naslovljenim na naš poštni ali elektronski naslov, sporočite podatke lastnika stanovanjskega objekta, število oseb vašega gospodinjstva in želeno prostornino zabojnikov za mešane odpadke in odpadno embalažo. Če nimate možnosti kompostiranja na svojem vrtu oz. tega ne želite, naročite tudi zabojnik za biološke odpadke.

 

Če stanujete v večstanovanjskem objektu

Stavba mora imeti upravnika, če ima več kot dva etažna lastnika in več kot 8 posameznih delov. S stavbo upravlja upravnik, ki ga izberete etažni lastniki.

Upravnik v imenu lastnikov uredi vključitev v sistem ravnanja z odpadki in najem zabojnikov. Delitev stroškov, ki izvirajo iz stavbe, torej tudi stroške komunalnih storitev, med etažne lastnike mesečno pripravlja upravnik.

 

Če ste lastnik počitniškega objekta

Ne glede na to, da obveznosti iz naslova ravnanja z odpadki plačujete na vašem stalnem oz. začasnem bivališču, morate biti v sistem vključeni tudi kot lastniki počitniškega objekta. Z obvestilom, naslovljenim na naš poštni ali elektronski naslov, sporočite naslov vašega počitniškega objekta. Seznanili vas bomo z načinom zbiranja odpadkov in vas vključili v sistem. Obračun je za lastnike počitniških objektov prilagojen.

 

Če ste pravna oseba ali samostojni podjetnik

Z obvestilom, naslovljenim na naš poštni ali elektronski naslov, sporočite podatke pravne osebe in želeno prostornino zabojnikov za komunalne odpadke. Vrsto, število in volumen zabojnikov skupaj določita izvajalec in uporabnik, pri čemer se upošteva predvidena količina odpadkov, struktura in vrsta odpadkov, način zbiranja in pogostost odvažanja komunalnih odpadkov. Če pri vas nastajajo odpadki, ki so po količini in sestavi podobni biološkim odpadkom iz gospodinjstev (ostanki hrane, olupki in ostanki sadja, čajne in kavne usedline,...) izberite tudi prostornino zabojnika za ločevanja bioloških odpadkov z dodatnimi zabojniki.