Urejenost zbirnih in prevzemnih mest za komunalne odpadke

 

V zadnjem času je bilo kar nekaj pripomb glede urejenosti zbirnih oz. prevzemnih mest, predvsem pri večstanovanjskih objektih - blokih.

Ob vedno pogostejšem in močnejšem vetru, smo priča temu, da nepravilno odloženi odpadki ležijo na pločnikih in zelenicah.
V nadaljevanju navajamo osnovna pravila za urejenost in vzdrževanje zbirnih in prevzemnih mest.

 

Kaj je zbirno mesto in kaj prevzemno mesto?

 

Zbirno mesto 

je ustrezno urejen prostor, kjer povzročitelji odpadkov odlagajo ločeno zbrane odpadke v za-to predvideno embalažo (zabojnik oziroma vreča), do oddaje le-teh na dan rednega praznjenja.

 

Prevzemno mesto 

je ustrezno urejen prostor, kjer povzročitelji odpadkov prepuščajo izvajalcu odvoza odpadkov določene ločeno zbrane odpadke po sistemu »od vrat do vrat«. Prepuščanje se izvrši na dan rednega odvoza, ki je natančno določen v letnem koledarju odvozov.

 

Pomembno!

  • Za urejenost zbirnega in prevzemnega mesta je odgovoren povzročitelj odpadkov.
  • Povzročitelji so dolžni vzdrževati zbirna mesta ter skrbeti za red in čistočo na zbirnih in prevzemnih mestih. 
  • Uporabniki so dolžni po odložitvi ločeno zbranih komunalnih odpadkov v zabojnike, ne glede na to, ali so na zbirnem ali prevzemnem mestu, poskrbeti, da so pokrovi zabojnikov zaprti.
  • Uporabnik je dolžan z zabojniki ravnati kot dober gospodar.
  • Prepovedano je odlaganje odpadkov izven zabojnikov za odpadke (razen v za to namenjene tipske vreče).
  • Povzročitelj odpadkov mora, na dan odvoza posamezne vrste odpadkov, premakniti posodo z odpadki iz zbirnega mesta na prevzemno mesto do 6. ure zjutraj ter jo po izpraznitvi prestaviti nazaj na zbirno mesto.
  • Prevzemno mesto mora biti urejeno na način, da je na dan praznjenja posode za določeno vrsto odpadkov, v vseh okoliščinah, dostopno za specialno smetarsko vozilo, ki opravlja praznjenje.
  • Povzročitelji so dolžni zagotoviti zbiranje odpadkov tako, da se prepreči onesnaževanje okolice.

 

Za razumevanje se vam zahvaljujemo in vas pozdravljamo!
Komunala Radgona, javno podjetje d.o.o.