Soglasje za priključitev izdaja Komunala Radgona v skladu z Odlokom o oskrbi s pitno vodo v občini Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 6/2016, 5/2017) in Tehničnim pravilnikom o javnem vodovodu sistema C. Izdaja se za novogradnje in obstoječe objekte (priključitev na vodovodno in/ali kanalizacijsko omrežje, sprememba ali ukinitev obstoječega priključka, itd.).

Po pridobitvi gradbenega dovoljenja in pred priključitvijo na javni vodovod in/ali kanalizacijo, mora stranka v skladu z Odlokom o oskrbi s pitno vodo v občini Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 6/2016, 5/2017) in Tehničnim pravilnikom o javnem vodovodu sistema C pridobiti soglasje k priključitvi. Vlogo ta priključitev na vodovod in izdajo soglasja lahko vložite osebno ali po pošti v sprejemni pisarni podjetja Komunala Radgona d.o.o.

 

Vlogi za izdajo soglasja za priključitev je potrebno priložiti

 • pooblastilo (če vlagatelj ni investitor)
 • potrdilo o lastništvu in soglasje solastnikov objekta, če je objekt v skupni lasti (izpis iz zemljiške knjige)
 • potrdilo o namenski rabi zemljišča
 • gradbeno dovoljenje ali drug dokument, ki izkazuje legalnost gradnje
 • PZI načrt vodovodnega in/ali kanalizacijskega priključka
 • dokazilo o plačilu komunalnega prispevka
 • soglasje lastnikov zemljišč, po katerih bo potekal priključek
 • kopija odločbe o rušitvi objekta ali odločbo o spremembi namembnosti objekta (v primeru ukinitve)
 • kopija katastrskega načrta z vrisano lokacijo objekta (za objekte, zgrajene pred letom 1967).

 

Skladno z Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15, 76/17 in 81/19) je potrebno glede na način ravnanja s komunalno odpadno vodo navesti še:

 

Za priključitev na malo komunalno čistilno napravo

 • zmogljivost čiščenja (št. PE)
 • način čiščenja komunalne odpadne vode
 • način odvajanja očiščene odpadne vode v okolje
 • lokacijo namestitve male komunalne čistilne naprave (mkčn), opredeljena s koordinatami v državnem koordinatnem sistemu za raven merila 1:5000
 • podatek o vodnem telesu VT podzemne vode, v katerega se odvaja očiščena odpadna voda iz mkčn
 • največjo letno količino komunalne odpadne vode, ki (bo) nastaja v stavbi/predmetnem objektu.

 

Za priključitev na greznico

 • tip greznice
 • velikost greznice (m3)
 • lokacijo namestitve greznice, opredeljena s koordinatami v državnem koordinatnem sistemu za raven merila 1:5000
 • največjo letno količino komunalne odpadne vode, ki (bo) nastaja v stavbi/predmetnem objektu.

 

Za priključitev na javno kanalizacijo

 • ime območja poselitve
 • največjo letno količino komunalne odpadne vode, ki (bo) nastaja/la v predmetnem objektu.

 

Priloga:
Vloga za izdajo soglasja za priključitev