Oskrba s pitno vodo

V Občini Gornja Radgona opravlja javno službo oskrbe s pitno vodo Komunala Radgona.


Dejavnost oskrbe s pitno vodo obsega

  • upravljanje z vodovodnim omrežjem, objekti in napravami,
  • redno in investicijsko vzdrževanje ter
  • zagotavljanje zdravstveno ustrezne pitne vode.

Poglavitna naloga podjetja je, da uporabnikom zagotovi kakovostno pitno vodo. Kot upravljavec skrbimo, da je pitna voda zdravstveno ustrezna in v skladu s predpisi.
Nad vodovodnim sistemom opravljamo stalni nadzor, tako fizično kot preko daljinskega nadzora (telemetrije) s katero je opremljena večina vodohranov in črpališč. Sistem nadzora omogoča stalen pregled nad dogajanjem na vodovodnem omrežju in tudi takojšnja popravila v primeru okvar.
Vzdrževanje vodovodnih sistemov ima velik pomen tudi za ohranjanje kakovosti pitne vode. Intenzivno odpravljanje napak, obnavljanje, sanacijska in redna vzdrževalna dela so pomembni ukrepi za zagotavljanje kakovostne pitne vode.


Osnovni podatki o vodovodnem sistemu

  • 182.000 m cevovodov,
  • 19 vodohranov in črpališč,
  • 275 hidrantov,
  • 21 oskrbovanih naselij,