Postopek priključitve na javno kanalizacijo

Postopek priklapljanja na javno kanalizacijo je sledeč:
  1. Lastnik objekta vloži VLOGO ZA PRIKLJUČITEV NA JAVNO KANALIZACIJO na naslov upravljavca javne kanalizacije: Komunala Radgona javno podjetje d.o.o., Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona.
  2. Po prejemu vloge Komunala z lastnikom objekta dogovori ogled na priključitveni lokaciji.
  3. Komunala nato lastniku objekta izda soglasje k priključitvi, v katerem so ob lokaciji predvidenega priključevanja navedene tehnične smernice za izvedbo  priključka.
  4. V nadaljevanju Občina Gornja Radgona po uradni dolžnosti (lastnikom ni potrebno vlagati vloge) izda najprej obvestilo o višini komunalnega prispevka v zvezi s priključevanjem objekta na javno kanalizacijo, na katerega je v določenem roku možno dati pripombe. Po preteku pritožbenega roka se izda odločba o odmeri komunalnega prispevka.  Slednje velja samo za lastnike in uporabnike, ki se prvič priključujejo na javno kanalizacijo in še niso plačali komunalnega prispevka.
  5. Lastnik objekta po plačilu odmerjenega komunalnega prispevka oz. določenega minimalnega deleža obvesti Komunalo ter v tej zvezi predloži dokazilo o plačilu.
  6. Lastnik objekta lahko priključek na kanalizacijsko omrežje izvede v lastni režiji ali najame za to usposobljenega izvajalca del.
  7. Po izvedbi montažnih del in pred dokončnim zasutjem Komunala na poziv lastnika opravi obvezen kontrolni ogled opravljenih del in posname priključek za vnos v kataster. 
  8. Po pregledu in ugotovitvi, da je priključek izveden strokovno korektno in skladno z izdanim soglasjem in je plačilo vseh obveznosti tudi v celoti opravljeno, izda Komunala zavezancu  potrdilo o izgrajenem priključku.
  9. Stroške  izvedbe  priključka in kontrolnega pregleda nosi lastnik objekta.