Obvezne gospodarske javne službe

 

Dejavnost podjetja

 • oskrba s pitno vodo,
 • odvajanje in čiščenje komunalne in odpadne padavinske vode,
 • odvozi blata iz greznic ter malih čistilnih naprav na CČN Gornja Radgona
 • zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov (izvaja koncesionar Občine Gornja Radgona),
 • odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanje komunalnih odpadkov,
 • urejanje in čiščenje javnih površin,
 • redno vzdrževanje javnih cest (lokalne ceste in javne poti),
 • druge občinske gospodarske javne službe, ki jih določa zakon ali odlok ustanovitelja,
 • druge dejavnosti, ki niso obvezne gospodarske javne službe in jih podjetje opravlja za trg.

 

Organi upravljanja javnega podjetja

 • direktor podjetja
 • nadzorni svet podjetja

 

Direktor

Direktor podjetja vodi in zastopa podjetje brez omejitev. Imenuje in razreši ga nadzorni svet podjetja.

 

Nadzorni svet

Nadzorni svet izdaja smernice in navodila za direktorja ter nadzira poslovanje podjetja. Nadzorni svet sestavljajo trije člani od teh dva zastopata interese družbenika, eden pa je predstavnik delavcev družbe. Izmed predstavnikov družbenika se izvolita tudi predsednik nadzornega sveta in njegov namestnik.