CČN Gornja Radgona je bila dokončana v letu 2015 in je namenjena 8800 populacijskim enotam.

Oglejte si video predstavitev centralne čistilne naprave v Gornji Radgoni


Čistilna naprava obsega naslednje tehnološke sklope oziroma objekte

 • fine elektromotorne grablje
 • vhodno črpališče
 • peskolov in lovilec maščob
 • sekvenčni bazen
 • merilno kineto iztoka
 • zgoščevalec in zalogovnik blata
 • strojno zgoščevanje blata
 • kompresorsko postaja in elektroagregat
 • upravne prostore
 • kotlovnico
 • hidrantno mrežo
 • obarjanje fosforja
 • trafo postajo
 • objekt za sprejem gošč in greznic

 

Opis tehnološkega postopka

Odpadna voda doteka gravitacijsko preko finih elektromotornih grabelj v vhodno črpališče. Grablje so opremljene s polžnim kompaktorjem za izdvajanje vode iz odpadkov in pranje peska ter izmet odpadkov v zabojnik.

V vhodnem črpališču so vgrajene tri potopne centrifugalne črpalke, ki izmenično ali skupaj črpajo odpadno vodo po tlačnem cevovodu v peskolov in lovilec maščob. Pesek se useda na dnu peskolova, od tu se s centrifugalno potopno črpalko po tlačnem cevovodu peska skupaj z delom vode črpa v izdvajalec peska, kjer se iz vode izloča pesek in transportira v zabojnik. Za izločanje plavajočih snovi je v peskolovu vgrajen prezračevalni sistem, ki je izveden kot stransko linijsko prezračevanje skozi perforirane cevi. Plavajoče snovi se odvajajo preko lamelne potopne stene v lovilec maščob. Od tu se z elektromotornim verižnim posnemalom občasno odvajajo v jašek maščob. V peskolov se po potrebi dozira sredstvo za obarjanje fosforja.

Na iztočnem delu peskolova je vgrajen dovodni cevovod v sekvenčne bazene. Voda se prek prelivnega žleba preliva v cevovod in izmenično dovaja prek elektromotornih zapornic v oba sekvenčna biološka bazena izmenično.

Na vtočnem delu sekvenčnih bazenov so vgrajeni selektorji. Zaradi teh v ciklusu obratovanja sekvenčnega bazena ni potrebna anoksična mešalna faza, ampak je ta vključena v fazi polnjenja in prezračevanja. Iz selektorjev se odpadna voda preliva v glavni del sekvenčnih bazenov, ki obratujeta v treh fazah: faza polnjenja in prezračevanja, faza usedanja blata in faza praznjenja. Med prvo navedeno fazo poteka simultana nitrifikacija in denitrifikacija. Obratovanje sekvenčnih bazenov uravnava procesni računalnik, ki med ostalim glede na izmerjeni dotok na napravo izbira tudi obratovalni režim (deževni ali sušni). V fazi praznjenja se očiščena voda preliva prek prelivnikov v merilno kineto iztoka, od tu pa v iztočni kanal v reko Muro.

V sekvenčnih bioloških bazenih nameščene črpalke za črpanje presežnega blata črpajo v zgoščevalec in zalogovnik blata. Ta je izveden v sklopu sekvenčnih bazenov. Od tukaj se blato po cevovodu črpa v vijačno ekscentrično črpalko z mehanskim variatorjem v centrifugo za zgoščevanje blata. Pretok črpalke se nastavlja ročno. Raztopina polielektrolita in vode se pripravlja v napravi za pripravo in doziranje polielektrolita. Iz centrifuge izteka centrifugat v interno kanalizacijo CČN in nazaj v vhodno črpališče. Zgoščeno blato izpada iz centrifuge v spiralni transporter blata in ta pelje blato v zabojnik.